«اطلاعیه مهم»

مشاوره های نمونه

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول ۳ماه رعایت رژیم ۱۱ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب با سابقه استاپ وزن، در طول ۲ماه رعایت رژیم شش کیلو و هشتصد گرم کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  دریافت کننده محترم رژیم غیر حضوری در سال گذشته ۲۵ کیلوگرم کاهش وزن داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول سه هفته رعایت رژیم سه کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول ۲ ماه رعایت رژیم ۶/۷ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول یک ماه رعایت رژیم ۴/۶ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.