«اطلاعیه مهم»

مشاوره های نمونه

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول یک ماه رعایت رژیم ۴/۵ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول یک ماه و نیم رعایت رژیم ۶/۶ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند . برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  دریافت کننده محترم رژیم غیر حضوری در طول یک ماه رعایت رژیم ۵/۵ کیلو کاهش وزن داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  دریافت کننده محترم رژیم غیرحضوری در طول ۳ ماه رعایت رژیم ۱۱/۴ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. شما هم می توانید برای دریافت رژیم غیرحضوری به سایت مراجعه فرمائید.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول چهل روز رعایت رژیم ۳/۷ کیلو افزایش وزن داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.

 • رژیم لاغری

  مراجعه کننده محترم به مطب در طول ۳ هفته رعایت رژیم ۳/۷ کیلو کاهش وزن و سایز داشتند. برای ایشان آرزوی سلامتی و موفقیت بیشتر داریم.